free simple website templates

Adatkezelési tájékoztató 

Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 2.), a továbbiakban OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG adatvédelmi és adatkezelési politikáját.


Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG elkötelezett a páciensei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja páciensei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
Az adatkezelési tájékoztató kialakításakor az adatkezelő alapnak tekintette az "Infotv." (2011. évi CXII. törvény), a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (2017. évi LIII. törvény) szóló jogszabályokat, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR).


1. Az adatkezelő adatai
 
Név: Oculorum Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 2.
Postacím: 9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 2.

2. Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelésre a Oculorum Korlátolt Felelősségű Társaság.hu internetes oldalon elsősorban időpontfoglalás céljából megadott személyes adatok, másodsorban hírlevél feliratkozók által megadott e-mail címek önkéntes, egyértelmű, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor.

Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

A háziorvosi rendelőkben a TAJ kártya leadása, illetve az ennek rögzítése során történő adatszolgáltatás önkéntes hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés jogalapja ezen kívül több jogszabály, ami az orvos-beteg kapcsolatot szabályozza, mint például a
• 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
• 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
• 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
• 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.


Ezúton tájékoztatjuk pácienseinket, hogy az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartásáról a következőképpen rendelkezik: (30. § (1)) „az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.” Ez egyben azt is jelenti, hogy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával (pl. háziorvos csere) a jogszabályi előírások miatt a személyes adataikat a mindenkori rendelkezéseknek megfelelően továbbra is meg kell őriznünk.

Az adatkezelés időtartama: Az Oculorum Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadott adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult megőrizni
 
3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (időpontfoglalás)
 
A foglalásra a honlapon bárkinek lehetősége van. Célja az orvosi rendelésre történő bejelentkezés. A bevitt adatokat rendszerünk megjeleníti, és kollégáink által választott visszajelzést (elfogadva, függőben, visszautasítva) rendszerünk automatikusan a megadott email címre továbbítja. A megadott telefonszámra a foglalt időpont előtti napon emlékeztető értesítést küldünk.
 
Az eyeguard.hu internetes oldalon időpont foglalás céljából az alábbi személyes adatok bekérése történik:
 
-név
-e-mail cím
- telefonszám
 
 
A felsorolt személyes adatok bekérésének célja:
 
Név: a név szükséges az időpont foglalásához. (A név az időpont foglalás beazonosításához szükséges, valóban az a személy foglalt-e időpontot, aki személyesen is megjelent.)

E-mail cím: az e-mail cím kezelése nélkülözhetetlen az időpont foglalási rendszer használatát követő visszajelzés/értesítés kiküldéséhez.

Telefonszám: telefonon küldünk emlékeztetőt az adott időpontról. Továbbá gyors kapcsolattartás céljából van szükségünk rá, ha bármilyen okból módosítani kívánjuk a lefoglalt időpontot.
 
Az eyeguard.hu internetes oldalt a felhasználó személyének és személyes adatainak felfedése és megadása nélkül megtekintheti, viszont a megrendelés leadásához a felsorolt személyes adatok megadása szükséges.
 
A megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó a felelős. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatok részét vagy egészét harmadik fél részére sem ingyenesen, sem díjazás ellenében nem adja át. Bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén - a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé.

4. A kezelt adatok köre (hírlevél) 

Az eyeguard.hu internetes oldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni.
 
A hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatok köre:
- a hírlevélre feliratkozás során a felhasználó kizárólag e-mail címét adja meg, egyéb adatát nem
 
A hírlevél küldés célja:
- a hírlevélben a felhasználó tájékoztatást kaphat az igénybe vehető szolgáltatásokról, akciókról és a szezonális ajánlatokról.
 
A hírlevélről leiratkozás módja:
- a hírlevélben minden esetben megtalálható a leiratkozás lehetősége, mely a "leiratkozás" linkre kattintva automatikus, de leiratkozási szándékát a felhasználó e-mailben is jelezheti, melyet követően e-mail címe törlésre kerül és a továbbiakban nem kap semmilyen levelet az adatkezelőtől.

Nem minősül hírlevélnek:
- jelen tájékoztató 3-as pontjában meghatározott, online időpontfoglalás során megadott e-mail címre küldött bejelentkezést visszaigazoló információ.
 
Fenti tájékoztatóra külön nem iratkozik fel a felhasználó, mert az értesítések a szolgáltatás egészének vagy részének igénybevételéhez szükségesek. Felhasználó ettől függetlenül e-mailben bármikor jelezheti adatkezelő számára, hogy a szerződés egészének vagy részének igénybevételéhez fűződően adatkezelő ne küldjön több tájékoztató levelet, vállalva az ezzel járó esetleges következményeket, hogy a szolgáltatás egészét vagy annak egy részét nem tudja igénybe venni.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A felhasználó személyes adatai (melyek lehetnek: név, e-mail cím, telefonszám) az alábbi módokon kerülhetnek adatkezelő birtokába : egyrészt az eyeguard.hu internetes oldalon az időpontfoglalás során megadott adatokkal, illetve e-mailben küldött megkereséssel, mint árajánlat kérés, érdeklődés.
 
 
Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

• csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
• hitelessége és hitelesítése biztosított;
• változatlansága igazolható;
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Cégünk adatfeldolgozót vesz igénybe a számítógépes rendszerének működési rendszere miatt.

Az adatfeldolgozótól megfelelő, és szerződésben biztosított garanciákat kérünk, hogy az adatkezelése megfeleljen a 2016/679 számú EU rendeletnek.

Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG által kezelt adatokat elsődlegesen a rendelő belső munkatársai jogosultak megismerni. Az adatokat kötelesek vagyunk továbbítani az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felé. Ezen kívül az érintettek adatait az informatikai szakrendszerünket üzemeltető társaság kezeli, mint szerződött adatfeldolgozó, de azokat egyéb harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből, jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez Ön, mint érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta (pl. szakorvosi beutaló).
Fontos: Az Ön EESZT-be kerülő egészségügyi adatait és dokumentumait csak a háziorvosa és kezelőorvosa láthatja. A gyógyszertári rendszerek csak a recept adatokat érhetik el. Önnek módjában áll szabályozni és nyomon követni az egészségügyi adataihoz történő hozzáféréseket („digitális önrendelkezés”) az EESZT lakossági internetes oldalán (www.eeszt.gov.hu).

Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a Oculorum Korlátolt Felelősségű Társaság azon munkatársai férnek hozzá, akiknek a szolgáltatás biztosítása érdekében ehhez szorosan feladatuk fűződik. Adatkezelő munkatársai minden esetben írásban vállalják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat nem továbbítják és azt jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint, a legnagyobb körültekintéssel kezelik és azt harmadik fél tudomására sem munkaviszonyuk fennállása alatt, sem később nem hozzák.
 
A Oculorum Korlátolt Felelősségű Társaság minden munkatársa a hatályos előírásokat ismeri és az ezzel kapcsolatos ismereteit munkája során a legnagyobb körültekintéssel alkalmazza. Adatkezelő munkatársai részletes információkat kapnak az adatkezelések módjáról, szabályairól és az őket érintő teendőkről.
Adatkezelő által kezelt személyes adatok adattovábbításra nem kerülnek.
 
Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.
 
AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI
Adatfeldolgozó neve: Oculorum Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 2.
Postacíme: 9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 2.
Adatfeldolgozás helye: Magyarország
E-mail címe: eyeguard.hu@gmail.com

6. Az érintett jogai, jogérvényesítési lehetőségei
 
Az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG által kezelt személyes adatok tekintetében az érintettnek, rendelőnk bármikor rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c) ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
d) adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen. Az említett információk mellett tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint érintettnek joga van:
a) kérelmezni a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
b) joga van az adathordozhatósághoz;
c) az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához;
d) a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG rendszerén belül kockázattal járna a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 
7. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett jogos érdekeinek egyértelmű és bizonyított megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu ) 

8. Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

9. Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk pácienseinket és ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az OCULORUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG-ot.

10. Adatvédelmi tájékoztató módosítása


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési tájékoztató jól látható helyen az eyeguard.hu oldalon elérhető, illetve minden olyan helyen, ahol az érintett személyes adatot adhat meg, tájékoztatja az aktuális szabályzatról. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatvédelmi tájékoztató tartalmát tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.